Bij de schikkingen 40dagen 2018

 

40 dagen rond 'De zeven Hoofdzonden'
Schikkingen, teksten en foto's Jeannet Slob
Foto's Dirk Wieringa

Eerste zondag 'Hebzucht' (Matteus 4: 1 - 11)

40 dagen 1e zondag aJezus wordt op de proef gesteld, maar wij ook.
De onderbroken cirkel is gemaakt van judaspenning.
40dagen 1e zondag 1Een cirkel symboliseert in de bijbel de Eeuwigheid.
Ook kent een cirkel geen eind of begin en het herinnert
ons eveneens aan volmaaktheid of overwinning.
40dagen 1e zondag 2Judaspenning ontleent zijn naam
aan het geld dat Judas kreeg als
loon voor zijn verraad.
40dagen 1e zondag 6De tarwearen herinneren ons aan Christus, het levende brood.
In de opening van de onderbroken cirkel paars/zwart pitriet.
Door de neerdalende spiraal vormt het een verbinding tussen
hemel en aarde, waarin chaos zichtbaar is.
Zeven paarse anemonen symboliseren de zeven 'Hoofdzonden'.
40dagen 1e zondag 440 dagen 1e zondag bDe stenen op de grond verwijzen
ons naar het fundament en aan de
sluitsteen voor het graf van Jezus,
die uiteindelijk wordt afgewenteld.

 

                                                                      Hebben en zijn

40 dagen 1e zondag cOp school stonden ze op het bord geschreven,
het werkwoord hebben en het werkwoord zijn;
hiermee was de werkelijkheid, was eeuwigheid gegeven,
de ene werkelijkheid de andere schijn.

Hebben is niets. Is oorlog. Is niet leven.
Is van de wereld en haar goden zijn.
Zijn is, boven die dingen uitgeheven,
Vervuld worden van goddelijke pijn.

Hebben is hard. Is lichaam. Is twee borsten.
Is naar de aarde hongeren en dorsten.
Is enkel zinnen, enkel botte plicht.

Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Is kind worden en naar de sterren kijken.
En daarboven langzaam worden opgericht.
                                                                   
                                                                     Ed Hoornik.
                                                                    Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

 

 Tweede zondag 'Lusteloosheid' (1 Samuel 16: 14)

40dagen 2e zondag 1

Het paars van de tulpen is een verwijzing naar de liturgische kleur
in deze veertigdagentijd. De tulpen zijn bevestigd aan draden van schapenwol.
De bloem wordt gevoed door de bol aan de onderkant van de plant.
Een tulp verwijst in de bijbel naar het gebed, omdat de bloembladeren open naar de hemel staan.
In een van de stenen is een kaars aangebracht die aangestoken kan worden.

40 dagen 2e zondag 4

 40 dagen 2e zondag 2 40 dagen 2e zondag 3

 

 

 

 

 
In je bestaan
bevestigd zijn,
in het licht
van de Ander staan.

Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge

Derde zondag 'Woede' (Johannes 2: 13-21)
Misschien is boosheid niet altijd verkeerd. Maar dat woede, wrok en
wraakzucht
lastige emoties zijn, staat buiten kijf. Ze doen veel kwaad.

40 dagen 3e zondag 1We staan in deze veertigdagentijd elke week stil bij
een van de krachten die ons van God af kunnen houden.
De evangelielezing van deze zondag tekent een Jezus
die profetisch tekeer gaat in de tempel.

40 dagen 3e zondag 4De onderbroken cirkel van judaspenning
is een verwijzing naar geld. In gedroogde
vorm lijken de vliezen, waar de zaden aan
zitten,op zilverlingen.

 

  

40 dagen 3e zondag 3Een roos is symbool van de Liefde. Het rood van de bloem
is de liturgische kleur die ons herinnert aan vuur;
De brandende liefde en de Heilige Geest.
Maar ook als kleur van het bloed en de Liefde die zich offert.

40 dagen 3e zondag 2Doornen takken van de roos zijn een
verwijzing naar
de 'lastige' emoties
binnen dit thema.Evenals een wirwar
van
rood draad, die de heftigheid
hiervan benadrukken.

 

 

 

 

Vierde zondag 'Wellust en Gulzigheid' (2 Samuël 11: 26 - 12: 3 en Matteüs 5:27-30 en 5: 6-8)
De zones van het lichaam zijn verschillend,
het probleem is het zelfde. De rem kan er af vliegen.
40 dagen 4e zondag 17Eten, seks en andere vormen van genot kunnen een obsessie worden.
We lezen uit de Bijbel het protest van Profeet Nathan tegen Davids
begerige diefstal van de vrouw van zijn buurman.
De zoon van David wijst een weg van hongerig en
dorstig leven dat niet beschadigt en geen onheil brengt.

40 dagen 4e zondag 16Riet
Een onderbroken cirkel van riet.
Riet verwijst in de bijbel naar buigzaamheid,
maar ook naar de breekbaarheid er van.
Het geknakte riet zal hij niet breken en
de kwijnende vlaspit blaast hij niet uit.

 

 

 

  

40 dagen 4e zondag 4 Gloriosa
De bloem rondom de rietstengels doen ons denken aan vlammetjes, het vuur.
In de cirkel van riet, de Paradijsvogelbloem, als teken van wellust en gulzigheid.
Daarbinnen elzenproppen als teken van het donker.

40 dagen 4e zondag 240 dagen 4e zondag 1
Het kwaad zwart als de nacht
Splijt en verscheurt
De Eeuwige verzoent en bevrijdt.

 Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge 

 

Vijfde zondag 'Jaloezie en Nijd' (Genesis 4: 1 - 15 en Marcus 10: 35 - 45)

Iets willen hebben wat een ander heeft. En over nijd; een ander iets misgunnen.
Sterke emoties, die tot ongelukken kunnen leiden, zoals bij Kaïn en Abel.
Maar ook bij de leerlingen van Jezus, waarvan er twee graag een voorkeursbehandeling willen. 
Hoe gaan wij hier mee om?

40 dagen 5e zondag 740 dagen 5e zondag 6 

 

 

 

 

 

Rondom de onderbroken cirkel van riet de verbeelding van een 'weg' gemarkeerd
door blauwe distels. In de bijbel zijn distels een verwijzing naar Zonde en Lijden.
Blauw is de kleur van de hemel, Goddelijkheid, oneindigheid, onschuld en trouw.
                                                 Het wordt eveneens in verband gebracht met Maria, zij wordt ook wel de 'hemelkoningin' genoemd.
40 dagen 5e zondag 8Gele narcissen: Het geel is een aanduiding voor Licht, luister, glorie, afgunst en verraad.
Judas wordt met een gele kleur afgebeeld. De narcis herinnert ons aan Jozef en de
overwinning op het egoïsme. Soms wordt hij afgebeeld met een staf waaraan narcissen bloeien.
Een narcis lijkt door haar houding in zichzelf gekeerd. 

 40 dagen 5e zondag b

 

 

 

 

 

 

 

 

Zesde zondag 'Palmpasen': Hoogmoed/IJdelheid (Marcus 1: 1-11 en Filippenzen 2: 5-11)

40 dagen 6e zondag 6Pauwenveren rondom de onderbroken cirkel van riet.

40 dagen 6e zondag 4Pauw, trots op zijn staart.
Elk jaar verliest hij zijn staartveren.Hij krijgt ze in het voorjaar terug en
juist in deze tijd zal hij zijn staart als een grote waaier met vele ogen opsteken.
De schitterende kleuren werden beschouwd als een verwijzing naar vele deugden.
Zo'n mooi dier kon niet door de zonde bedorven zijn.

 

40 dagen 6e zondag aDe pauw werd dan ook eveneens beschouwd als een beeld van de rechtvaardige.
Hij wordt afgebeeld in Paradijsvoorstellingen. Ook verwijst de vogel in afbeeldingen
naar de opstanding. Legenden vertellen hoe de pauw zijn veren mocht houden,
maar zijn Paradijselijke zang verloor. Daarom krijst en klaagt hij.

De 'weg' verbeeldt door buxus groen.
Groen van Hoop en Leven.
Levensboom die vrucht draagt.
Leven dat de dood overwint.

40 dagen 6e zondag 2Paarse viooltjes als beeld van
ootmoed en dienstbaarheid. 

 

 

 


Witte Donderdag.

witte donderdag 2018 1Leven:
als graankorrels
je verbinden met de aarde.
openbreken,
als kleine bloemen
uit een bol.

witte donderdag 5Een weg gaan
van ondergaan,
groeien, vrucht dragen,
met aren rijk beladen.
Vermalen tot meel,
om brood te worden,
gebroken, gedeeld.
De tafel wacht.

 

 


witte donderdag 4Tulpen met matzes.

Breken en delen
krijgen de smaak
van leven.
Dienen:
Voedsel worden
Voor velen.

 

 

 

Goede Vrijdag

Goede Vrijdag aIn de opening van de onderbroken cirkel van riet een 'boom'.

Boom
Beeld van leven
en Goddelijke
openbaring:

Goede Vrijdag 7.........daarbij was ook
de boom van het leven
middenin de tuin en
de boom van de kennis
van goed en kwaad.
Genesis 2: 9

 Goede Vrijdag 5

 

 

 

 

 

 

Goede Vrijdag 4Bij de stenen

Je wereld,
je leven,
een woestijn:
verlaten, kil,
eenzaam,
levenloos.
Pijn om verlies,
lijden
om je heen,
Kwaad splijt,
dood doorkruist
je zijn.

Goede Vrijdag 2

Windstilte fluistert:
Ik ben er voor jou,
Jij mag er zijn,
Ik draag jou
zoals jij mij. 

 

 

 

 

 

 

Stille zaterdag
stille zaterdag 1Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jou kijkend kind.
paaskaarsLicht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Tekst; Huub Oosterhuis.

 

 

 


Pasen!
Het gaffelkruis is een kruisvorm die in levende bomen,
met name in essen heel herkenbaar is.
40 dagen pasen 1Deze kruisvorm herinnert aan nieuw leven en is vaak
terug te vinden op de kazuivels van priesters.
Het kruis is opgebouwd uit snoeihout van de druif.
40 dagen pasen 6

 

 

 

 

 

 

 

40 dagen pasen 4Hedera/klimop omvat het geheel,
het verwijst naar trouw en
onsterfelijkheid: altijd groen,
klimt naar het licht en hecht zich.      
Zijn is de ziel, is luisteren, is wijken,
Kleine narcissen, waarin het nieuwe leven zichtbaar wordt.                                                                                                40 dagen pasen 5

Barmhartigheid
bevrijdt uit lijden.

Licht breekt het duister,
leven bloeit:
het kruis wordt levensboom,
de aarde kleurt groen.

Armen strekken zich uit
In een lofzang
en juichen.

Pasen:
Opstaan in het donker,
gericht worden naar het
licht, leven!
                                                                                                                                                    Uit: 'Bloemen spreken in stilte' van Tini Brugge