Bij de schikkingen 40 dagentijd 2021

 

Thema 40 Dagentijd 2021: Levensweg

Eerste zondag 'Wat een plek'
Lezingen: Marcus 1: 12 – 25, Genesis 9: 8 – 17 en Psalm 91
Lied 538 'Een mens te zijn op aarde'
               Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd,
               is leven van genade buiten de eeuwigheid,
               is leven van de woorden die opgeschreven staan
               en net als jezus worden die't ons heeft voorgedaan.

Jezus gaat naar de woestijn. Daar wordt hij veertig dagen op proef gesteld door Satan.
Er zijn wilde dieren, maar ook engelen die voor hem zorgen.

40dagen 1a

  


40dagen 2aEen halve bol, bekleed
met hederablad,
is een verwijzing naar de aarde.
Het altijd groene blad herinnert
aan trouw en onsterfelijkheid. 

 


40dagen 3De stekelige doornbos
verbeeldt de woestijn. 
Pluimen van pampasgras
zijn een verwijzing
naar de engelen
die Jezus in de woestijn
omringen en beschermen.

 

 


Voorjaar

Het licht vlaagt over ’t land in stoten
wekkend het kort en straf geflonker
der blauwe wind-gefronste sloten;
het gras gloeit op, dooft uit, is donker.
Twee lamm’ren naast een stijf grauw schaap
staan wit, bedrukt van jeugd in ’t gras…
Ik had vergeten hoe het was
en dat de lente niet stil bloeien,
zacht dromen is, maar hevig groeien,
schoon en hartstochtelijk beginnen,
opspringen uit een diepe slaap,
wegdansen zonder te bezinnen.

M. Vasalis, uit: Parken en Woestijnen
Uit: Aarden in geloof. Tini Brugge.

 

Tweede Zondag 'Tussen hemel en aarde'
Lezingen: Marcus 9: 2-10 en 1 Koningen 19: 8-15

Tweede zondag 1Boven op de halve bol, bekleed met hedera
die de aarde verbeeldt, groene bladeren
die symbool staan voor de verbinding
tussen hemel en aarde.

Het benadrukt het stille geluksmoment
van Mozes, Elia en Jezus boven op de berg.

40 dagen 2021 2aWitte asperages zijn een verwijzing
naar de wolk die hen overschaduwde.

Liefde
Hij is goed, zijn liefde kent geen grenzen.
Mozes, Elia, Jezus op de berg bijeen.
De liefde van de Eeuwige
kent geen begrenzing
van tijd en plaats.

 

 

 

Derde Zondag 'Heilig huis' 
Lezingen: Exodus 20: 1-17 en Johannes 2: vers 13- 22
Lied: 607 'Gij zijt voorbijgaan'
                Gij zijt voorbijgegaan, een steekvlam in de nacht. 
                De vonken van uw naam zijn ogen in ons hart.
                In flarden hangt uw woord om onze wereld heen,
                wij leven in u voort, wij zijn met U bekleed.

40 dagen 2021 3b

40 dagen 2021 3c

Heilig Huis
Jezus jaagt de handelaren en geldwisselaars
weg bij de tempel. Hij zegt dat ze een markt
maken van het huis van zijn Vader. 

Twee helften boven op de halfronde bolmet
hederadie de aarde verbeeldt. Ze zijn bekleed
met verdorde naalden van de pijnboom. Het is
een verwijzing naar de gespletenheid in de mens.

  

40 dagen 2021 3a


40 dagen 2021 3dIn de uitsparing tussen
de twee helften, korenaren. 
De graankorrel is een beeld
van het leven van Jezus.

Oranje lampionnetjes
vertegenwoordigen
het licht en het goede
in ons leven. 

 Als een phoenix herrezen

tussen muren van onbegrip
kleurt hoop oranje
van een dood die nooit was.

Tomas De Bruyne

 

Vierde Zondag 'In het gras'
Lezingen: Johannes 6: 4-15 en Jozua: 5: 10-12 

40 dagen 2021 4Er zijn meer dan vijfduizend mensen bij Jezus.
Jezus vraagt aan een van zijn leerlingen waar
ze eten vandaan kunnen halen voor al die mensen.

40 dagen 2021 4aEr is een jongen met
vijf broden en twee vissen.
Als Jezus daarvan deelt
blijkt er meer dan genoeg
voor iedereen. Er blijven 
zelfs nog twaalf manden over.
In de mand van cornustakken
vijf broden en twee vissen.
Het gras in de mand staat
symbool voor vergankelijkheid.

40 dagen 2021 4b
Brood: In het Nieuwe Testament verwijst brood
naar Jezus als het levende en gebroken brood.
Het goud van de twee vissen herinnert ons
aan Goddelijkheid en eeuwig licht.
De vis is het beeld van Jezus. ICHTHUS.

 

40 dagen 2021 4cGebaar van Liefde
het ruisen van de zee
de vogels op het veld
de stilte in het bos
God wat is uw schepping
och oneindig mooi
Het rumoer rond corona
de roep van wanhoop
uren van eenzaamheid
hoe broos zijn wij mensen
in ons eindig bestaan.
Hoe vinden wij hoop
voor een toekomst
vol vlagen van mist.
Kom ons tegemoet .God
en omarm ons
met een gebaar van liefde.

Ds. Annemarie Hagoort, Hilvarenbeek

 

Vijfde Zondag 'Onder de grond'
Lezingen: Johannes 12: 20-33 en Psalm 34

40 dagen 2021 5cEen paar Grieken die in Jeruzalem Pesach vieren, willen
Jezus graag zien. Jezus vertelt over een graankorrel, die moet
sterven om vrucht te dragen. Zo zal het ook met hem gaan. 

40 dagen 2021 5bDe twee stenen in de schikking
zijn een verwijzing naar de sluitsteen 
van het graf van Jezus.Tevens staan
ze, vanuit de bijbel gezien, symbool
voor het fundament. 
De aarde in de schaal herinnert ons
aan Leven en vruchtbaarheid.
Uit de aarde komt alle leven.

40 dagen 2021 5a

De magnoliatak 

Takken als armen
uitgestrekt naar de hemel
komen tot bloei
in de ruimte van de Eeuwige.

Uit 'Bloemen geven zin' van: Tini Brugge.

 

 

 

 

 

Zesde Zondag Palmpasen 'Op weg, de weg van het kruis, de weg van het Licht' 
Lezingen: Marcus 11: 1-11 en Jesaja 53: 1-7 en 11b-12. 

40 dagen 2021 6cJezus rijdt op een ezel Jeruzalem binnen. 
De mensen leggenmantels op de wegen 
zwaaien met palmtakken, terwijl ze roepen: Hosanna!

40 dagen 2021 6d

De halve bol die de aarde verbeeldt, 

is bekleed met buxus.
Buxus is het meest gebruikte
alternatief voor de palm.
Het is een verwijzing naar
overwinning en opstanding.
Groen van hoop en leven.
Levensboom die vrucht draagt
leven dat de dood overwint.

 

40 dagen 2021 6e

Paarse tulpen

vormen de weg
die Jezus gaat.
De tulp staat symbool
voor het gebed, 
vanwege de bloembladen
die naar de hemel staan.

 

 

Witte donderdag 'Avond van gedenken'

witte donderdag 2021 1

 

witte donderdag 2021 4Je zegent de
beker met wijn,
breekt en
deelt brood,
zoals je dat
van huis uit
gewend bent.  

witte donderdag 2021 2

 Je zegt:
"Ik ben er niet
om gediend
te worden,
maar om
anderen
te dienen".
Je wast hen
de voeten.

witte donderdag 2021 3

Viooltjes, klein en nederig,

Stralen stil
een geest van dienstbaarheid
en saamhorigheid
die hemel en aarde verbindt
als water, wijn en brood.
Uit: Bloemen in beeld van Tini Brugge.

 

Goede Vrijdag 'Uitgekleed' 

Goede Vrijdag 2021 1Wat is rijkdom.
Is dat in geld
te bevatten?
Geld om te ruilen,
geld of je leven?
Geld om te delen
zonder eigenbaat.   

Goede Vrijdag 2021 4
Judas raakt
in zichzelf
verstrikt.
Zo bouw je
geen kerk
Maar graaf je
je eigen graf?

 

Goede Vrijdag 2021 2


Goede Vrijdag 2021 3

Judaspenning, 

Zilverlingen
is rijkdom geld?
Uit: Bloemen in beeld
van Tini Brugge.

  

 

Pasen: Een nieuwe start
Lezing: Johannes 20: 1-18

Pasen 2021 2Maria is op weg naar
het graf van Jezus.
Maar in het graf liggen
alleen nog wat doeken.
Jezus is weg.

Pasen 2021 6De tuinman
vraagt haar 
wat ze
daar zoekt.
Maria ziet
opeens dat
het niet
de tuinman
is, maar
Jezus! 

 

Pasen 2021 3
Pasen
Licht breekt
het duister:
begin van
leven,
-ongekend,
zichtbaar-
wordt ingeluid.

Pasen 2021 5
Narcissen,
Paastrompetten,
doorbreken
de
doodse
stilte.
en
juichen.